Opravář zemědělských strojů

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Opravář zemědělských strojů
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Chomutov Cihlářská, Jirkov
Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží výuční list. Výuka je založena na pravidelném střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování. 
V teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika). Nově se objevují odborné vyučovací předměty strojírenská technologie, základy zemědělské výroby, zemědělské stroje a zařízení, technologie oprav, motorová vozidla a další.
Odborný výcvik je zaměřen na opravování strojů a zařízení včetně jejich funkčních celků. Žáci při odborném výcviku provádějí demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže, funkční kontroly po provedené opravě, základní ruční a strojní operace při rozpojování a opravách strojních částí, jednoduché elektrotechnické práce související s opravami, učí se základům strojního obrábění.
V průběhu studia žáci absolvují kurz svařování elektrickým obloukem, po jehož úspěšném absolvování žák obdrží svářečský průkaz. Na úhradě svářečského kurzu se žák nepodílí. Dále žáci absolvují kurzy řízení motorových vozidel a mohou získat řidičský průkaz skupiny „T“, „B“ „C“. Kurzy jsou součástí výuky. Podíl žáka na úhradě jednotlivých kurzů je uveden v ceníku autoškoly.
Pracoviště, na kterých probíhá odborný výcvik – jde o pracoviště odborného výcviku, která jsou v areálech školy (školní dílny v Jirkově a Údlicích) či blízkém okolí.
Možnosti uplatnění absolventů:
– opravářské práce v zemědělství,
– práce v autoopravárenství,
– údržbářské profese,
– svařování,
– nebo jako řidiči vozidel.
Absolventi oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých oborů vzdělání.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.