GDPR

Ochrana
osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou organizaci:

Ing. Jana Reimitzová, Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, tel. 474 611 269

Kontaktní e-mail: poverenec@tgacv.cz

GDPR

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na jejichž základě zpracovává osobní údaje.

Škola zpracovává osobní údaje svých žáků pro naplnění právní povinnosti vycházející ze Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky.

Osobní údaje Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde. Definice základních pojmů naleznete zde.

Pokud Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní Chomutov, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov, příspěvkové organizaci
  • podat stížnost dozorovému orgánu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) E-mail: posta@uoou.cz; Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: www.uoou.cz

Pro jiné účely je vyžadován souhlas zákonného zástupce/žáka. Zákonný zástupce/žák má právo odvolat kdykoli souhlas, který pro zpracování osobních údajů dal. Zákonní zástupci/žáci mají právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ