Školská rada

Školská
rada

Za zřizovatele
Mgr. Miloš Dvořák
PaedDr. Jiří Kulhánek
Mgr. Alena Tölgová

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
Petr Šulc
Žaneta Liškovcová
Dana Maláková

Za pedagogické pracovníky školy
Ing. Jitka Písaříková
Mgr. Dobromila Drapáková
Ing. Ivana Müllerová

 

Jednací řád školské rady

Školská rada je zřízena v souladu s ustanovením § 167 zák. č. 561/2004 Sb., (dále jen školský zákon), v platném znění.

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle ustanovení § 168 školského zákona, a to:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
  uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok,
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření k jeho zlepšení,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Čl. 2
Školská rada se schází dvakrát ročně a dále dle potřeby, případně je možno využít pro její jednání i moderních komunikačních technologií (on-line či off-line komunikaci). Termíny schůzek se plánujís ohledem na potřeby školy a s přihlédnutím k povinnostem rady stanoveným školským zákonem.

Čl. 3
Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, dále z podnětu a návrhu zákonných zástupců žáků a zletilých žáků, pedagogických pracovníků, členů školské rady, ředitele a zřizovatele školy.

Čl. 4
Jednání školské rady svolává předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5
Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, ředitele školy, pokud je přizván k jednání. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další člen školské rady.

Čl. 7
Schválená usnesení školské rady jsou vyhotovována písemně a o jednáních pořizuje záznam určený člen rady, v době jeho nepřítomnosti jiný pověřený člen školské rady.

Čl. 8
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.

Čl. 9
Tento jednací řád nabyl účinnosti dnem 28. března 2017.

V Chomutově dne 28. března 2017
PhDr. Marie Knížová
předseda školské rady