Hotelnictví

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu: Hotelnictví
Délka přípravy: 4 roky
Forma studia: Denní
Místo výuky: Chomutov Cihlářská, Chomutov Václavská
Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.
Během studia si žáci rozšiřují a prohlubují vědomosti a dovednosti, které si osvojili na základní škole při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika), nově se učí dalšímu světovému jazyku a odborným předmětům z oblasti cestovního ruchu a provozu hotelů (gastronomie, ekonomika a podnikání, hotelnictví, komunikace ve službách, zeměpis a technika cestovního ruchu a mnoho dalších).
Cílem studia je naučit žáky vědomostem a dovednostem potřebným k vykonávání odborných činností na úseku stravování včetně speciálních gastronomických dovedností při výrobě pokrmů a jejich servisu, sestavovat jídelní a nápojové lístky pro různé kategorie gastronomických zařízení a různé druhy společenských akcí včetně kalkulace cen, ovládat gastronomická pravidla, zásady a pravidla obsluhy, techniku poskytování základních služeb v cestovním ruchu.
Možnosti uplatnění absolventů: Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích, ubytovacích, informačních zařízeních a v dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele či podnikatele.
V případě zájmu o další vzdělávání a prohloubení kvalifikace se mohou absolventi ucházet o studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.