Kuchař-číšník

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Kuchař – číšník
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Chomutov Cihlářská, Chomutov Václavská, Kadaň
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží výuční list. Výuka je založena na pravidelném střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování.
teoretické přípravě se rozvíjí učivo předmětů matematika, český jazyk a cizí jazyk, dále se žáci věnují odborným předmětům, zejména technologii přípravy pokrmů, teorii stolničení, nauce o potravinách a výživě, komunikaci ve službách a dalším.
V době odborného výcviku žáci získávají odborné dovednosti a návyky potřebné k vykonávání pracovních činností v gastronomickém a ubytovacím provozu především při přípravě pokrmů, obsluze s uplatněním různých systémů obsluhy, v hotelových a ubytovacích službách, při vedení výrobní, odbytové, ubytovací a skladové evidence s použitím výpočetní techniky, při přípravě pracoviště na provoz.
Pracoviště,  na kterých probíhá odborný výcvik: Hotely, restaurace a pizzerie v Chomutově, Jirkově, Mostě, Lounech, Kadani, Klášterci nad Ohří, Středisko odborného výcviku ve Václavské ulici v Chomutově.
Možnosti uplatnění absolventů: Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství.
Absolvent zná technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování surovin. Je připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem je připraven jednat profesionálně, komunikuje ve dvou cizích jazycích.
Absolventi mají možnost ucházet se o přijetí do dvouletého studijního oboru, který je ukončen maturitní zkouškou.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.