Podnikání

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Podnikání
Délka přípravy:
Denní forma – 2 roky
Místo výuky: Chomutov Pražská, Chomutov Cihlářská
Základní podmínkou přijetí je úspěšné ukončení tříletého učebního oboru a získání výučního listu skupiny H.
V tomto studijním oboru se vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučuje odborným předmětům zaměřeným na administrativně ekonomickou oblast. Mezi stěžejní vyučované předměty patří ekonomika podniku, účetnictví, právo, korespondence, marketing a management. Z těchto předmětů žák koná praktickou i ústní maturitní zkoušku. 
Možnosti uplatnění absolventů: Po ukončení studia je absolvent připraven pro vykonávání podnikatelské činnosti zejména v oboru své profese. V případě zájmu může pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole či se ucházet o pracovní pozice ve středním a vrcholovém managementu.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – DENNÍ FORMA
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.