Prodavač

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Prodavač
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Kadaň
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Určen pro: chlapce i dívky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Certifikace: výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce
Podmínky pro zařazení do přijímacího řízení: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře.
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek.
Výuka je založena na pravidelném střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování. teoretické přípravě se rozvíjí učivo předmětů matematika, český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka, základy přírodních věd a ICT, dále se žáci vzdělávají v odborných předmětech, např. administrativa prodejny, obchodní provoz, zbožíznalství, ekonomika, daňová evidence, psychologie, propagace.
Praktické vyučování: výuka zaměřena na získávání dovedností a pracovních návyků pro předvádění a prodej zboží různého sortimentu, balení zboží včetně dárkového, pro práci s pokladnou, pro vedení předepsaných dokladů, pro provádění inventarizace zboží, pro reklamační řízení, pro komunikaci s dodavateli a odběrateli (zákazníky). Odborný výcvik probíhá ve školní odborné učebně, školních prodejnách a na smluvních pracovištích obchodní sítě v regionu i podle místa bydliště žáka.
Pracovní pozice, na kterou je směřována příprava absolventa: Absolvent školního vzdělávacího programu Prodavač se uplatní ve velkých, středně velkých i malých obchodních firmách i jako soukromý podnikatel, a to v povolání prodavač nebo pokladník.
Kromě toho absolvent může najít uplatnění v obchodně-provozních funkcích na veletrzích a prodejních výstavách. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do oborů vzdělání pro absolventy tříletých učebních oborů.
 
Poznámka:
– Možnost ubytování v domově mládeže
– Možnost stravování ve školní jídelně (středisko Kadaň)
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.