Prodavačské práce

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Prodavačské práce
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Chomutov Cihlářská, Chomutov Václavská
Tento obor je určen zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží výuční list.
teoretické přípravě žáci navazují na učivo základní školy v předmětech matematika a český jazyk, nově se věnují odbornému předmětu obchodní provoz.
Odborná příprava: Žáci si prohlubují a upevňují odborné vědomosti ze zbožíznalství a obchodního provozu a osvojují si praktické dovednosti, které jsou potřebné k výkonu základních a pomocných prací v obchodním provozu.
Pracoviště, na kterých probíhá odborný výcvik: GLOBUS a. s. Chomutov, Tesco, Kaufland, školní bufet v Údlicích a další smluvní pracoviště školy.
Možnosti uplatnění absolventů: Po ukončení přípravy v oboru vzdělání a po úspěšném složení závěrečné zkoušky je absolvent schopen vykonávat jednoduché pracovní činnosti spojené s obchodním provozem, například doplňování zboží v prodejnách, úklid v prodejních prostorách a skladech.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.