Desatero pro primární prevenci

Škola se zapojila do projektu „Desatero pro primární prevenci“ spolku Presafe Brno, který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (projekt č. 2280/2021-3).
Posláním spolku Presafe je podpora činností vedoucích k prevenci sociálně patologických jevů (kriminality, rizikového chování, závislostí aj.) ve společnosti a zvyšování kompetencí laické i odborné veřejnosti v oblasti bezpečného chování při kontaktu s osobami ohroženými sociálně patologickými jevy.

Prevence rizikového chování
Cílem vzdělávacích kurzů, které projekt nabízí, je seznámit žáky základních a středních škol s komplexním souborem rizik označovaných jako rizikové chování. V průběhu jednotlivých přednášek se žáci seznámí s jednotlivými druhy těchto jevů, příčinami jejich vzniku, způsoby preventivního chování, ochrany před nimi a také důsledky, jež tyto jevy mohou způsobit.