OP VVV – Šablony I. (2017-2019)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem

„Uč se a uč!“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008088
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název výzvy: 02_16_35 Šablony pro SŠ a VOŠ: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
Identifikační údaje žadatele: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, 18383696

Cíl a přínos projektu: Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pomůže škole při společném vzdělávání žáků. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, dále zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků včetně posílení jejich připravenosti pro trh práce. Realizace projektu také napomůže sociální integraci žáků.

Realizované aktivity:
III./1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
III./2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (inkluze, čtenářská gramotnost)
III./2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin (mentoring)
III./2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (výchovné poradenství)
III./2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin (prevence sociálně patologických jevů)
III./4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Předpokládané období realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.