OP VVV – Šablony II. (2019-2021)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony II podle §14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem
„Uč se a uč II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016261
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_065
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v
Identifikační údaje žadatele: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, 18383696
Cíl a přínos projektu: Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pomůže škole při společném vzdělávání žáků, přispěje k prevenci předčasného ukončování studia. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a dále zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Také napomůže sociální integraci žáků.
Realizované aktivity:
2.III/2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, jazyková gramotnost, výchova k podnikavosti, osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků)
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Předpokládané období realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ