Operační program Jan Amos Komenský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání,  podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel., rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem

„Podpora vzdělávání“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/0.0/22_03/0001340

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_003

Název výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Identifikační údaje žadatele: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, 18383696

Cíl a přínos projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce.  Cílem je také prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pomůže škole při společném vzdělávání žáků, přispěje k prevenci předčasného ukončování studia.

Realizované aktivity:

1.III/5 Kariérový poradce SŠ

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Předpokládané období realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ