Posílení výuky strojírenských oborů

Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří

Název projektu:                     Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří

Realizátor:                             Ústecký kraj

Finanční zdroj:                       Regionální operační program NUTS Severozápad

9.1 Regenerace a rozvoj měst

9. 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Celkové náklady projektu:    11 082 006,00 Kč

Výše dotace z ERDF:              7 693 655,05 Kč

Termín realizace projektu:    02. 01. 2014 – 31. 12. 2014

Základní charakteristika a cíle projektu

V současné době nabízí škola širokou škálu oborů zaměřených na agropodnikání, strojírenství, opravy motorových vozidel, dále pak studium obchodních oborů a služeb. Výuka všech těchto oborů navazuje na aktuální požadavky trhu práce a je koncipována jako interdisciplinární se zahrnutím oborové provázanosti. Kvalitu výuky zvyšuje škola zapojením do národních systémových projektů. Škola se také snaží aktuálně reagovat na potřeby zaměstnavatelů v regionu. Snaží se nejen aktualizovat učební plány jednotlivých oborů podle vývoje reálných potřeb trhu práce, ale také zavádět obory nové, které by pokryly poptávku zaměstnavatelů a zajistily by svým absolventům vyšší šanci na uplatnění na trhu práce. Od školního roku 2013/2014 tak byly zavedeny tři nové obory – zednické práce, zemědělské práce a zahradnické práce. Nezadržitelný vývoj materiálů a technologií obratem používaných a aplikovaných v praxi vytváří soustavný tlak na technické a technologické vybavení školy a na potřebu jeho neustálé modernizace a doplňování tak, aby vyučované obory neztrácely kontakt s realitou a praxí zaměstnavatelů. Přes snahu školy o průběžné doplňování technického a technologického vybavení dochází k jeho zastarávání. Opotřebované stroje a vybavení zvyšují náklady školy na jejich údržbu a opravy. Nezanedbatelná je i vyšší spotřeba silové energie na starých strojích, které tak nesplňují moderní požadavky na optimalizaci využívání neobnovitelných zdrojů energie a využívání environmentálně šetrných technologií. Nedostatečná obnova vybavení neumožňuje adekvátně reagovat na požadavky zaměstnavatelů a zavádět nové technologie do výuky stávajících oborů.

Specifické cíle projektu:

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rekonstrukce a vybavení prostoru pro výuku strojírenských oborů a vybavení na údržbu strojů a zařízení používaných při praktické výuce.

Zvolená strategie vedoucí k dosažení cíle zahrnuje následující kroky a principy:

  • zlepšení a modernizace vybavení výukových prostor sloužících bezprostředně ke vzdělávání ve studijních oborech,
  • zlepšení a modernizace vybavení prostor sloužících pro výuku obecně vzdělávacích předmětů,
  • zlepšení a modernizace technického zabezpečení provozu školy.