Spolu po COVIDu

Projekt: Spolu po COVIDu – členem komunity aktivně, v pohodě a bezpečně
Evidenční číslo projektu: 0054/13/SPC/2021
Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zaměřené na realizaci třídenních pobytových programů pro žáky 1. a 2. ročníků, kteří se vzdělávají v některém z oborů vzdělání kategorie  H nebo E a jejich pedagogických pracovníků.
Projekt se realizuje jako 6 pobytových programů pro jednotlivé třídní kolektivy žáků školy nebo jiné skupiny žáků např. z oborů vzdělání kadeřník, kuchař-číšník, operátor skladování, mechanik opravář motorových vozidel, opravář zemědělských strojů atd. Obsahem pobytů je podpořit aktivity zaměřené na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví u žáků a na budování aktivního přístupu žáků a pedagogů ke společenským a globálním tématům. Konání těchto pobytů má význam také pro snižování negativních dopadů, které přinesla epidemiologická situace v minulém školním roce a s ní spojené výrazné omezení prezenční výuky a tedy i vzájemných interakcí mezi žáky a žáky a jejich pedagogy. Realizované pobytové programy vedou k upevňování dobrých vztahů mezi žáky a třídními kolektivy a podpoře zdravého klimatu školy.
Obsahová stránka aktivit jednotlivých pobytových programů je rozdělena tři okruhy:
Primární prevence rizikového chování a podpora duševního zdraví u žáků (11 hodin) – podpora navázáni sociálních vazeb v třídním kolektivu, zajištění bezpečného klimatu třídy i školy, rozvoj komunikačních dovedností žáků s cílem vytvářet pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky, ale i mezi žáky a pedagogy, podporovat vzájemnou důvěru a úctu, stanovit pravidla vzájemného chování v třídním kolektivu, poznávání týmových rolí, podpora vzájemné pomoci, nácvik dovedností řešení konfliktů, zvládání stresu, budování odolnosti vůči negativním vlivům.
Globální rozvojové vzdělávání u žáků (5 hodin) – rozvoj solidarity a angažovanosti žáků ve společnosti, odpovědnost za vlastní chování v rámci komunity, za komunitu, vedení jedince k respektu a toleranci k odlišnostem.
Globální rozvojové vzdělávání u pedagogických pracovníků (3 hodiny) – motivace k práci s danými tématy ve výuce, navázání spolupráce s dalšími institucemi a zvýšení informovanosti o metodické podpoře a možnosti využití dostupných výukových materiálů a programů.
Jednotlivé pobytové programy:
20. – 22. 10. 2021         třída K2B a K2A (středisko Kadaň)
1. – 3. 11. 2021             třída OZS1 a OZS2 (středisko Chomutov, Cihlářská)
1. – 3. 11. 2021             žáci 1. a 2. ročníků střediska Jirkov
3. – 5. 11. 2021             třída KČ1A (středisko Chomutov, Cihlářská)
8. – 10. 11. 2021           třída 2.SA (středisko Chomutov, Pražská)
24. – 26. 11. 2021         třída 2.AB (středisko Chomutov, Pražská)