Řezník – uzenář

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Řezník – uzenář
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Chomutov Cihlářská, Chomutov Václavská
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Absolvent získá výuční list. Obor je vhodný pro chlapce i děvčata (zaměření na uzenářskou výrobu a obchodní provoz). Výuka je založena na pravidelném střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování.
teoretické přípravě se navazuje na předměty matematika, český jazyk a cizí jazyk, nově se žáci vzdělávají v odborných předmětech technologie zpracování masa, biologie a anatomie, výživa a v dalších.
odborném výcviku se žák naučí provádět technologické úkony spojené s masnou výrobou, pracovat na porážce zvířat, vyrábět masné výrobky, třídit, porcovat, konzervovat a skladovat maso všech jatečných zvířat, připravovat maso pro prodej a další výrobu, ovládat strojní zařízení pro výrobní a obchodní činnost.
Pracoviště, na kterých probíhá odborný výcvik: Globus a. s., Řeznictví a uzenářství J. Radoš Lom u Mostu, Novák – PENNY Chomutov, řeznictví Most, Jatky Jirkov a další.
Možnosti uplatnění absolventů: Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník – uzenář v pozici zaměstnance v masném průmyslu při zpracování masa a výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků. Po získání nezbytné praxe je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.
Absolvent bude schopen jatečně opracovávat všechny druhy jatečných zvířat, ošetřovat a skladovat jatečně upravené maso, bourat a třídit maso a droby pro výsek a výrobu, vyrábět a uchovávat masné výrobky, balit maso a masné výrobky, kontrolovat kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení a vykonávat činnosti související s prodejem masa a masných výrobků.
Absolvent má možnost ucházet se o přijetí do dvouletého studijního oboru, který navazuje na předešlou přípravu a končí maturitní zkouškou.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.