Zahradník

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Zahradník
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Jirkov
Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží výuční list. Výuka je založena na pravidelném střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování.
V teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk, cizí jazyk, chemie). Nově se objevují odborné vyučovací předměty základy zahradnické výroby, pěstování ovoce, zeleniny a skleníkových květin, sadovnictví, vazačství a další, při přípravě na povolání Krajinář se vyučují předměty krajinářství, zahradní stavby, aplikovaná botanika, technologie a další.
Odborný výcvik je zaměřen na pěstební práce, základní zásady a dovednosti ručního obrábění dřeva a kovů, na ruční práce při úpravě půdy, na zakládání a údržbu zeleně. Chlapci se budou učit pracovat s motorovou pilou a dívky se zaměřují na nácvik zpracování přírodních materiálů. V průběhu studia žáci absolvují kurz řízení motorových vozidel a mohou získat řidičský průkaz skupiny T (traktor). Tento kurz je součástí výuky a žák se na něm finančně nepodílí.
Pracoviště,  na kterých probíhá odborný výcvik: Jde o pracoviště odborného výcviku, která jsou v areálu školy (školní dílny a pozemky) a v přilehlém okolí.
Možnosti uplatnění absolventů: Absolvent se uplatní zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník nebo krajinář. Je připravován pro výkon činností především v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování květin). Absolvent se může dále uplatnit v oblasti vinohradnictví a vinařství, včelařství a v technologii zpracování ovoce a zeleniny, agroturistice, ve všech profesích zaměřených na úpravu zahrad, parků, krajiny apod.
Absolventi jsou schopni vykonávat následující činnosti:
– údržba areálů a interiérů podniků, společností a organizací,
– údržba historických parků a zahrad, péče o městskou zeleň,
– práce v okrasných školkách a sklenících,
– realizace rekultivací a krajinářských úprav podle projektu,
– péče o zařízení v terénu (např. dětská a sportovní hřiště),
– soukromé podnikání v oborech krajinářství, údržba zeleně apod.
Zájemci mají možnost ucházet se o přijetí do dvouletého studijního oboru, který je zakončen maturitní zkouškou.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.