Zednické práce

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Zednické práce
Délka přípravy:  3 roky
Forma studia:  denní
Místo výuky:  Jirkov, Kadaň
Obor vzdělání vhodný pro absolventy speciálních škol. Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží výuční list.
Organizace výuky: 2 dny v týdnu teoretické vyučování, 3 dny v týdnu praktické vyučování.
teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí v předmětech z předchozího vzdělávání (např. český jazyk, matematika). Nově se objevují odborné předměty, jako jsou materiály, technologie, přestavby budov, odborné kreslení.
V době odborného výcviku si žáci osvojují manuální dovednosti a návyky související s činnostmi v oblasti zednických, betonářských, omítkářských a izolačních prací, učí se číst jednoduché stavební výkresy a kreslit jednoduché technické náčrty. Používají vhodné pracovní nářadí a pomůcky, mechanizované nářadí a jednoduché stroje a zařízení.
Praktické vyučování probíhá na pracovištích odborného výcviku zednických prací v areálu školy v Jirkově, ale i přímo v praxi na stavbách u stavebních firem.
Možnosti uplatnění absolventa: V rámci povolání stavební dělník je absolvent zařazen do praxe ve stavební firmě nebo v oblasti stavební údržby.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.