Zemědělec – farmář

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Zemědělec – farmář
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Chomutov Cihlářská, Jirkov
Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent získá výuční list.
Výuka je založena na pravidelném střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování.
V teorii se vyučuje matematice, českému a cizímu jazyku, biologii a odborným předmětům pěstování rostlin, chov zvířat, mechanizace zemědělství a dalším.
Během odborného výcviku žáci získají manuální dovednosti a návyky související s činnostmi v odvětví pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat ve všech formách zemědělského podnikání. V rámci odborných bloků absolvují kurz svařování elektrickým obloukem, po jehož úspěšném absolvování žák obdrží svářečský průkaz, a dále kurz řízení motorových vozidel na traktor a nákladní vozidla. Pokud žák úspěšně složí závěrečné zkoušky v autoškole, může získat řidičský průkaz skupiny „T“, „B“ a „C“. Kurzy jsou součástí výuky. Podíl žáků na úhradě jednotlivých kurzů je uveden v ceníku autoškoly. 
Odborný výcvik probíhá na pracovištích odborného výcviku zemědělských oborů, která jsou v areálu školy a jejím blízkém okolí (střediska Údlice, Jirkov).
Možnosti uplatnění absolventů: absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec – farmář a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky, může se dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku, při opravárenských činnostech a při vedení domácnosti. Absolvent je tedy připraven pro život na venkově a také pro soukromé podnikání v zemědělství.
Absolventi tohoto oboru vzdělání, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.