Opravářské práce

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Opravářské práce
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Jirkov
Obor vzdělávání je vhodný pro absolventy speciálních škol. Učební obor je určen pro chlapce. Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží výuční list.
Organizace výuky: 2 dny v týdnu probíhá teoretické vyučování, 3 dny vyučování praktické.
teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk). Nově se objevují odborné vyučovací předměty stroje a zařízení, technologie oprav, motorová vozidla, základy strojnictví a další.
Odborný výcvik je zaměřen na opravování strojů a zařízení a jejich funkčních celků.
Žáci při odborném výcviku provádějí:
– demontáže, kontrolu a opravy strojních částí, jejich zpětné montáže,
– funkční kontroly po provedené opravě,
– základní ruční a strojní operace při opravách strojních částí,
– jednoduché elektrotechnické práce související s opravami,
– učí se základům strojního obrábění.
V průběhu studia žáci absolvují kurz svařování elektrickým obloukem. Po úspěšném složení zkoušek žák obdrží svářečský průkaz. Dále žáci absolvují kurz řízení motorových vozidel a mohou získat řidičský průkaz skupiny „T“ a „B“. Tento kurz je součástí výuky, a proto se na něm žák finančně nepodílí.
Pracoviště, na kterých probíhá odborný výcvik: Jde o pracoviště odborného výcviku, která jsou v areálu školy. Žáci třetího ročníku, kteří dosahují výborného hodnocení, mohou být umístěni na smluvních pracovištích firem.
Možnosti uplatnění absolventů:
– opravářské práce v zemědělství
– práce v autoopravárenství
– údržbářské profese
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.