Pečovatelské služby

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Pečovatelské služby
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Chomutov Cihlářská
Je to učební obor vhodný pro žáka, který ukončil povinnou školní docházku a má zájem pracovat s lidmi.
Je oborem středního vzdělání, který může studovat každý žák – podle počtu uchazečů, tím půjde o běžnou třídu dle vyhlášky č. 13/2005 Sb.
Odborné kompetence absolventa: Poskytovat přímou obslužnou nebo asistentskou péči klientům, pomáhat mobilním a imobilním klientům zvládat každodenní běžné úkony, pomáhat při zajišťování chodu domácnosti, nákupy, úklid v domácnosti, pomáhat rodinám s péčí o dítě. Spolupracovat při zajišťování sociálních služeb. Mít přehled o formách a zařízeních sociálních služeb a podílet se na zabezpečování kvality sociálních služeb. Dbát na dodržování práv a bezpečnosti klientů.
Možnosti uplatnění absolventů: Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.