Praktická škola dvouletá

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu Praktická škola dvouletá
Délka přípravy: 2 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Jirkov
Vhodné pro absolventy speciálních škol. Učební obor je určen pro hochy i dívky. Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Organizace výuky: Dva dny v týdnu probíhá teoretické vyučování a 3 dny praktické vyučování.
V teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk). Nově se objevují odborné vyučovací předměty rodinná výchova, estetická výchova a další.
Stručná charakteristika studia: Cílem přípravy je poskytnout žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky na základních školách praktických nebo speciálních. Žáci získají základní pracovní návyky a dovednosti při činnostech obdobných činností v oborech vyučovaných v naší škole (vaření, pěstitelství, šití, ruční práce v dílnách).
Pracoviště, na kterých probíhá odborný výcvik: Pracoviště odborného výcviku v areálu školy (školní dílny, zahrada a skleníky v Jirkově).
Možnosti uplatnění absolventů: Studium připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.