Zahradnická výroba

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Zahradnická výroba
Délka přípravy:  2 roky
Forma studia:  denní
Místo výuky:  Jirkov
Vhodné pro absolventy speciálních škol. Tento obor vzdělání je určen pro hochy a dívky. Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží výuční list.
Organizace výuky: Dva dny v týdnu probíhá teoretické vyučování, 3 dny v týdnu praktické vyučování.

V teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk). Nově se objevují odborné vyučovací předměty základy botaniky, základy zahradnické výroby, zelinářství, ovocnictví, květinářství a další.

Odborný výcvik je zaměřen na základní práce v zahradnictví. Žáci se pod vedením učitele odborného výcviku učí rozmnožovat, pěstovat a ošetřovat jednotlivé druhy rostlinného materiálu, přípravě semen, obsluze secích strojů, výsevu a vysazování rostlin. Provádí odborné práce při ošetřování květin a ovocných dřevin. Seznamují se s řezem ovocných dřevin, hnojením a ochranou rostlin. Sklízí, třídí a expedují květiny a ovoce. Dovedou obsluhovat stroje a zařízení zahradnického provozu.

Pracoviště, na kterých probíhá odborný výcvik: Jde o pracoviště odborného výcviku, která jsou v areálu školy (školní zahrada a skleníky v Jirkově), žáci druhého ročníku, kteří dosahují výborného hodnocení, mohou být umístěni na smluvních pracovištích při vázání květin a při úpravě sadů a zeleně.

Možnosti uplatnění absolventů: Absolventi oboru mohou vykonávat pracovní činnosti v zemědělství zaměřené na pěstební práce. Jsou schopni vykonávat další činnosti:
– podílet se na úpravě zahrad a parků,
– pečovat o městkou zeleň,
– pracovat v okrasných školkách a sklenících,
– pracovat na rekultivacích,
– pracovat v ovocných sadech.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.