Zahradnické práce

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Zahradnické práce
Délka přípravy:  3 roky
Forma studia:  denní
Místo výuky:  Jirkov, Kadaň
Vhodné pro absolventy speciálních škol. Obor je určen pro hochy a dívky. Studium je ukončené závěrečnou zkouškou.
Absolvent obdrží výuční list.
Organizace výuky: 2 dny v týdnu probíhá teoretické vyučování, 3 dny praktické vyučování.
teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk). Nově se objevují odborné vyučovací předměty jako základy botaniky, základy zahradnické výroby, zelinářství, ovocnictví, květinářství a další.
Odborný výcvik je zaměřen na základní práce v zahradnictví. Žáci se pod vedením učitele odborného výcviku učí rozmnožovat, pěstovat a ošetřovat jednotlivé druhy rostlinného materiálu, přípravě semen, obsluze secích strojů, výsevům a vysazování rostlin. Provádějí odborné práce při ošetřování květin, zeleniny a ovocných dřevin. Učí se řezu ovocných dřevin, hnojení a ochraně rostlin. Sklízí a třídí květiny, zeleninu a ovoce, které následně expedují. Dovedou obsluhovat stroje a zařízení zahradnického provozu.
Pracoviště, na kterých probíhá odborný výcvik: Jde o pracoviště odborného výcviku, která jsou v areálu školy (školní zahrada a skleníky v Jirkově a v Kadani), žáci třetího ročníku, kteří dosahují výborného hodnocení, mohou být umístěni na smluvních pracovištích při vázání květin a při úpravě sadů a zeleně.
Možnosti uplatnění absolventů: Absolventi oboru najdou uplatnění v zemědělství, v pracovních činnostech zaměřených na pěstební práce. Jsou schopni vykonávat další činnosti:
– podílet se na úpravě zahrad a parků,
– pečovat o městskou zeleň,
– pracovat v okrasných školkách a sklenících,
– pracovat na rekultivacích,
– nebo pracovat v ovocných sadech.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.